Op welke manieren kan een werkgever een arbeidsovereenkomst beëindigen?

In dit artikel leest u welke mogelijkheden een werkgever heeft om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Welke ontslagroute wanneer wordt gekozen, hoe de ontslagprocedure loopt en welke voorwaarden daarbij gelden.

Voorbeeld

Er is een grote reorganisatie bij uw werkgever. Uw functie komt te vervallen en er is helaas geen andere passende functie beschikbaar. Daarom wil uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen. U wilt weten hoe dit ontslag verloopt.

Verschillende routes van ontslag

Een werkgever kan op verschillende manieren het dienstverband beëindigen. Afhankelijk van de reden van het ontslag, moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV of de rechter. Daarnaast is het mogelijk dat de werknemer en werkgever samen een vaststellingsovereenkomst sluiten. Dit wordt een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd.

Ontslagvergunning aanvragen bij het UWV

Uw werkgever kan er voor kiezen een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Deze route moet gevolgd worden als er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Nadat uw werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend, krijgt u van het UWV bericht. U mag bezwaar maken (verweer voeren) binnen 14 dagen. Na 1 of meer schriftelijke rondes beslist het UWV vervolgens of de ontslagvergunning wordt verleend.

Uw werkgever kan uw arbeidsovereenkomst opzeggen als hij een ontslagvergunning van het UWV krijgt. Hij moet dan de geldende opzegtermijn hanteren. Wel mag uw werkgever van deze opzegtermijn de periode tussen het indienen van de aanvraag tot de datum waarop het UWV een beslissing heeft genomen aftrekken. Er moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven. U heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Ontbinding via de kantonrechter

Uw werkgever kan de kantonrechter verzoeken om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Deze route moet gevolgd worden als er sprake is van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding of onvoldoende functioneren van de werknemer.

De procedure begint met het indienen van een verzoekschrift door de werkgever. Het is vaak verstandig om daarop verweer te voeren. Daarna komt er een mondelinge behandeling waarbij de kantonrechter de werkgever en de werknemer vraagt hun standpunt toe te lichten. Het is verstandig om u in deze procedure te laten vertegenwoordigen door een juridisch deskundige. De kantonrechter geeft de partijen vaak nog de mogelijkheid om samen tot een oplossing te komen of neemt zelf een beslissing.

Als de kantonrechter zelf een beslissing neemt, doet hij dat meestal binnen 14 dagen. De kantonrechter kan de overeenkomst ontbinden , maar hoeft dat niet te doen. Bij een ontbinding kan de kantonrechter een (transitie)vergoeding toewijzen. De kantonrechter neemt ook de opzegtermijn in acht. Van deze opzegtermijn mag de kantonrechter de periode tussen de datum waarop het verzoekschrift is ingediend tot de datum van de uitspraak aftrekken. Er moet wel minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Beëindiging met een vaststellingsovereenkomst

Een werkgever en een werknemer kunnen samen afspraken maken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De voorwaarden waaronder dat gebeurt worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd. Over de inhoud van deze overeenkomst kunt u onderhandelen. Voor de beëindiging van het dienstverband is dan geen procedure nodig. Als de overeenkomst volgens de juiste voorwaarden wordt opgesteld kan een WW-uitkering zoveel mogelijk worden veiliggesteld. U heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf (het initiatief tot) ontslag neemt of als u verwijtbaar handelt.

Meer informatie over de WW-uitkering

Bent u ziek, zwanger of lid van de ondernemingsraad?

Dan zijn er afwijkende regels van toepassing en is het verstandig om een juridisch deskundige om advies te vragen. Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in een van deze situaties kan bijvoorbeeld negatieve gevolgen hebben voor uw recht op een uitkering.

Adviestools Werk en Ontslag

stel leest slecht nieuws in een brief

Wilt u weten wat uw rechten als werknemer zijn in bepaalde situaties of wat u tegen een (mogelijk) ontslag kunt doen? Doorloop dan nu een van onze handige adviestools over werk en ontslag.

Bekijk onze adviestools over werken
stel leest slecht nieuws in een brief