Opbouw min-uren door corona: rechten en plichten van de werknemer

Door het coronavirus (COVID-19) hebben veel werknemers minder werk. Een grote groep werknemers bouwt tijdens de coronacrisis zogenaamde min-uren op. Lees in dit artikel wat de rechten en plichten van werknemers zijn die min-uren opbouwen als gevolg van corona.

Voorbeeld

U werkt in de thuiszorg en u heeft een arbeidsovereenkomst met een gemiddelde arbeidsduur van 24 uur per week. Door de coronamaatregelen is er tijdelijk minder werk. U werkt hierdoor nog maar 15 uur per week. U krijgt wel uw volledige loon doorbetaald. Tijdens de coronacrisis bouwt u zo per week 9 min-uren op. U wilt weten wat uw rechten en plichten zijn met betrekking tot de min-uren.

Wat zijn min-uren?

In de wet is geen definitie opgenomen van min-uren. In veel cao’s of arbeidsovereenkomsten is wel iets over min-uren geregeld. Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is. Als de werknemer deze afgesproken uren niet kan werken, bouwt de werknemer min-uren op. Bij het opbouwen van min-uren wordt het loon in beginsel volledig worden doorbetaald. De werknemer moet de niet-gewerkte uren dan vaak op een later moment inhalen.

Regels min-uren

Om te bepalen welke regels over min-uren gelden, moet u de arbeidsovereenkomst of cao controleren. Vooral in cao’s is vaak afgesproken wat de regels over min-uren zijn. In veel cao’s staat dat opgebouwde min-uren binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moeten worden ingehaald. Als dit niet gebeurt, komen de min-uren na deze periode te vervallen. Daarnaast is vaak ook afgesproken of en wanneer de werknemer openstaande min-uren bij het einde van het dienstverband moet terugbetalen.

Inhalen van min-uren in een normale situatie

Als de werkgever tijdelijk niet voldoende werk heeft, komt dit in principe voor rekening en risico van de werkgever. De werkgever betaalt dan ook het loon over de niet-gewerkte uren door. Vervolgens wordt gekeken of de uren op een later moment kunnen worden ingehaald. Als de werknemer (meerdere keren) een redelijk verzoek om de uren in te halen zonder goede reden weigert, kan dit gevolgen hebben. Als de werkgever kan aantonen dat de werknemer niet beschikbaar was om de min-uren in te halen, kunnen de min-uren voor rekening van de werknemer komen. Het is dan mogelijk dat de werknemer de openstaande min-uren aan het einde van het dienstverband dan (deels) moet terugbetalen.

Inhalen van door corona opgebouwde min-uren

Tijdens de coronamaatregelen kan een medewerker in korte tijd een fors aantal min-uren opbouwen. Mag een werkgever na afloop van de maatregelen de werknemer vragen om al deze uren in te halen? Over deze situatie is nog geen rechtspraak. Maakt een werkgever vanwege de coronamaatregelen gebruik van de NOW-regeling? Dan is het in principe niet redelijk om de werknemer op een later moment deze uren te laten inhalen. De werkgever krijgt namelijk een vergoeding voor de loonkosten via de NOW-regeling. Dit geldt ook voor de zogenaamde min-uren. Als de werknemer de min-uren van deze periode ook moet inhalen, heeft de werkgever een dubbel financieel voordeel. Maakt de werkgever geen of in beperkte mate gebruik van de NOW-regeling? Dan gelden in principe de regels voor min-uren zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst of cao.

Discussie over min-uren tijdens de coronacrisis

Over de opbouw en het inhalen van min-uren vanwege het coronavirus kan discussie ontstaan. Het is in dat geval belangrijk om eerst goed met de werkgever in gesprek te gaan. Misschien is er tijdelijk ander werk (eventueel met behulp van scholing), waardoor er geen of minder min-uren worden opgebouwd.

Anderen lezen ook