Wat betekent een faillissement voor mij als klant?

Een faillissement heeft veel vervelende gevolgen. Zoals het niet kunnen ontvangen van goederen of diensten, het niet kunnen terugkrijgen van geld of het verliezen van een baan. Er zijn een heleboel redenen waarom een bedrijf failliet kan gaan. Zoals het (deels) wegvallen van inkomsten (bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis), financieel wanbeleid of een veranderende markt. In dit artikel leggen wij u uit wat een faillissement inhoudt voor klanten en hoe u kunt controleren of een bedrijf failliet is. Ook vertellen we u hoe u ontwikkelingen bij een faillissement kunt volgen en hoe u een vordering kunt indienen bij de curator.

Voorbeeld:

U overweegt een grote aankoop te gaan doen bij een winkel. Maar u heeft iets gehoord over financiƫle problemen bij deze onderneming. Hoe komt u erachter of het bedrijf inderdaad in financieel zwaar weer zit? En wat betekent een eventueel faillissement voor u als (mogelijke) klant?

Wat is een faillissement?

Een faillissement betekent dat een onderneming niet langer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat de onderneming haar schulden, belastingen en/of lonen niet meer kan betalen (bekijk ons artikel over recht op salaris bij een faillissement) en dat zij haar activiteiten moet beëindigen. In Nederland wordt een faillissement uitgesproken door de rechtbank. De rechtbank benoemt een curator die de boedel van de onderneming beheert en de schulden van de onderneming afhandelt. Een boedel bij een bedrijf is alles wat het bezit en alle schulden die het moet betalen, zoals bezittingen en financiële verplichtingen. Het beheer van de boedel is belangrijk voor de financiële gezondheid en beslissingen van het bedrijf. De curator onderzoekt ook de oorzaak van het faillissement. Is er sprake van zogenaamd wanbeleid? Dan kan de curator ervoor kiezen om de bestuurders aansprakelijk te stellen.

Het faillissement van een onderneming heeft een aantal gevolgen voor de onderneming zelf, haar schuldeisers en haar werknemers

Voor de onderneming

 • Het faillissement betekent dat de onderneming haar activiteiten moet beëindigen. Tenzij de curator bepaalt dat de activiteiten al dan niet tijdelijk worden voortgezet
 • De curator neemt het beheer van de boedel over.

Voor de schuldeisers

 • De schuldeisers worden mogelijk benadeeld door het faillissement. Vaak blijft er, behalve voor partijen zoals de Belastingdienst en het UWV (de zogenaamde preferente schuldeisers), weinig geld over. 
 • Alle vorderingen worden ingediend bij de curator. De curator is voor de schuldeisers na het faillissement de contactpersoon.
 • Als er geld te verdelen is, dan verdeelt de curator dit geld onder de schuldeisers bij het afwikkelen van het faillissement

Voor de werknemers

Hoe werkt de aanvraag van een faillissement?

 1. Een schuldeiser of de onderneming zelf kan een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Er moeten altijd twee of meer schuldeisers zijn om een faillissement van een onderneming aan te vragen. Hierbij is hulp van een advocaat verplicht.
 2. De rechtbank beoordeelt of de onderneming aan de voorwaarden voor faillissement voldoet. 
 3. Als de rechtbank van mening is dat de onderneming aan de voorwaarden voldoet, spreekt zij het faillissement uit.
 4. De curator wordt benoemd door de rechtbank.
 5. De curator neemt het beheer van de boedel over.
 6. De curator  onderzoekt de oorzaak van het faillissement.
 7. De curator onderzoekt welke schulden en bezittingen de onderneming heeft en verkoopt de bezittingen van de onderneming om de schulden af te betalen.
 8. De curator verdeelt de opbrengst van de bezittingen onder de schuldeisers.
 9. Het faillissement wordt opgeheven als de bezittingen en schulden zijn verdeeld.
 10. Een faillissement is een ernstige gebeurtenis voor een onderneming. Het kan leiden tot verlies van werkgelegenheid en financiële problemen voor de schuldeisers.

Hoe weet ik of een bedrijf (bijna) failliet is?

Twijfelt u of een bedrijf nu wel of niet officieel failliet is verklaard? Dan kunt u het zogenaamde insolventieregister raadplegen. Insolventie betekent dat een onderneming, organisatie of particulier niet in staat is om aan alle schulden te voldoen en andere lopende financiële verplichtingen na te komen. Het insolventieregister bevat openbare informatie over faillissementen en insolventieprocedures. In het insolventieregister kunt u online zoeken op de naam van de partij waarover u twijfelt of deze failliet is. U kunt zien of er een faillissement is aangevraagd of is uitgesproken. Ook kan het insolventieregister handig zijn bij het volgen van procedures. Bijvoorbeeld wanneer je een schuldeiser bent. Zoals een werknemer die nog salaris hoort te krijgen van zijn werkgever, of een aannemer die failliet is gegaan terwijl het huis nog gebouwd wordt. De curator plaatst eens in de zoveel tijd een verslag waarin de voortgang van het faillissement te volgen is.

Het bedrijf is failliet gegaan, wat kan ik nu doen?

Heeft u een product gekocht bij een failliete onderneming en heeft u het product niet ontvangen of moet u nog geld terugkrijgen? Dan is het belangrijk om te weten wie de curator is. Een curator is iemand die is aangesteld om het faillissement te begeleiden. Deze persoon kan u helpen met eventuele terugbetalingen of het alsnog ontvangen van uw gekochte product. Helaas komt u als klant vaak pas als laatste in aanmerking voor een terugbetaling of het alsnog krijgen van het gekochte product of dienst. Wie de curator is kunt u opzoeken in het insolventieregister. Wilt u een claim/vordering indienen bij een failliete onderneming? Gebruik daarvoor onze handige voorbeeldbrief.

Meer weten of bekijken welke u stappen u kunt nemen? Lees hier het artikel over wat te doen als een leverancier of dienstverlener failliet is gegaan

Ik ben werknemer bij een bedrijf dat failliet is gegaan

Ontslag doordat een werkgever failliet is gegaan zorgt vaak voor veel frustratie en onzekerheid. Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als werknemer bij een faillissement? Lees ons kennisartikel over ontslag bij faillissementen.

Er is uitstel van betaling aangevraagd, wat betekent dit voor mij?

Uitstel van betaling, soms ook surseance van betaling genoemd, is een juridische procedure waarbij een bedrijf of persoon tijdelijke bescherming krijgt tegen zijn schuldeisers. In deze periode, die kan verschillen van een paar weken tot maximaal anderhalf jaar, kan de partij met schulden proberen zijn financiële problemen op te lossen. Ook is deze periode bedoeld om schulden te kunnen af betalen. Uitstel van betaling wordt vaak gezien als een laatste redmiddel vóór een faillissement. Maar het kan ook dienen als een kans voor het bedrijf om te herstructureren en mogelijk een doorstart te maken. Tijdens deze periode kunnen schuldeisers geen directe betaling eisen en moeten ze de procedure volgens de regels van de rechter volgen.

Wilt u weten wat uw rechten zijn bij een faillissement?

Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij Stichting Achmea Rechtsbijstand, dan kunt u contact opnemen met 1 van onze juristen. Zij helpen u graag met het beantwoorden van uw juridische (hulp)vragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Voorbeeldbrief Nakoming overeenkomst na faillissement

Download de voorbeeldbrief en pas deze aan naar uw persoonlijke situatie

Meer voorbeeldbrieven
Voorbeeldbrief nakoming overeenkomst na faillissement DOC, 33 kB Download