Heb ik recht op een transitievergoeding als ik word ontslagen?

In dit artikel leest u in welke gevallen u recht heeft op een transitievergoeding als u wordt ontslagen. Daarnaast vindt u de uitzonderingen die hierbij gelden.

Voorbeeld

Door een reorganisatie dreigt u uw baan te verliezen. U wilt weten of u kunt rekenen op een vergoeding als u wordt ontslagen.

Wanneer heeft u recht op een transitievergoeding?

De werknemer bouwt vanaf dag 1 een transitievergoeding op. Dat betekent bijvoorbeeld dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen ook recht heeft op een transitievergoeding. En ook als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, zelfs als de arbeidsovereenkomst maar heel kort heeft geduurd. Als u hetzelfde werk doet voor verschillende werkgevers (bijvoorbeeld via een uitzendbureau) dan kan soms uw arbeidsverleden bij uw vorige werkgever ook meetellen. 

Verder is vereist dat op initiatief van de werkgever de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd via het UWV of de kantonrechter of wordt besloten de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden bestaat er dus geen wettelijke verplichting tot het betalen van de transitievergoeding.

Meer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Situaties waarin u geen transitievergoeding krijgt

Een werkgever hoeft onder meer geen transitievergoeding te betalen als:

 • Sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer;

 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte;

 • De AOW -gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd is bereikt;

 • De werkgever failliet is verklaard, in de schuldsanering is gekomen of er sprake is van surseance van betaling;

 • Op grond van het cao recht bestaat op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding, of op een combinatie daarvan;

 • De werkgever het contract wil verlengen, maar dit op verzoek van de werknemer niet gebeurt.

Adviestools Werk en Ontslag

werknemers zitten zonder werk door corona

Wilt u weten wat uw rechten als werknemer zijn in bepaalde situaties of wat u tegen een (mogelijk) ontslag kunt doen? Doorloop dan nu een van onze handige adviestools over werk en ontslag.

Bekijk al onze adviestools over werken
werknemers zitten zonder werk door corona

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren. De transitievergoeding wordt per dag berekend. De werknemer ontvangt 1/3e bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar en een evenredig deel daarvan als hij geen volledig jaar werkte.

Uitzonderingen bij de transitievergoeding

In enkele situaties zijn andere regels rondom de transitievergoeding na ontslag van toepassing.

 1. Maximum transitievergoeding

  De wet bepaalt dat de transitievergoeding maximaal € 89.000,- bruto bedraagt (sinds 1 januari 2023). Een werknemer met een jaarsalaris van € 89.000,- of hoger, kan maximaal een jaarsalaris als transitievergoeding ontvangen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks aanpassen.

 2. Afwijkende afspraken in sociaal plan of cao

  Op grond van de wet mag de werkgever in een cao of Sociaal Plan opnemen dat de transitievergoeding niet verschuldigd is als sprake is van een ontslag op bedrijfseconomische gronden en op grond van de cao of het Sociaal Plan recht bestaat op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding, of op een combinatie daarvan.

Een werkgever mag transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering brengen op de vergoeding

Transitiekosten zijn kosten die een werkgever heeft gemaakt om werkloosheid na het einde van de arbeidsovereenkomst te voorkomen (of verkorten), bijvoorbeeld opleidingskosten of een outplacementtraject . Een periode van vrijstelling van werkzaamheden kan soms ook worden gezien als transitiekosten. Van inzetbaarheidskosten is sprake als er tijdens het dienstverband kosten zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten, bijvoorbeeld een cursus managementvaardigheden terwijl dit voor de functie niet direct noodzakelijk is. Als de opgedane kennis of vaardigheden ook regelmatig worden gebruikt om de werkzaamheden bij de werkgever uit te oefenen, dan kunnen de kosten niet meer in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Als de werkgever kosten heeft moeten maken om er voor te zorgen dat de eigen functie goed vervuld kan worden of in het kader van een re-integratietraject (2de spoor) mogen deze niet in mindering worden gebracht. Dit wordt niet anders als de werknemer de opgedane kennis ook buiten de organisatie van de werkgever kan gebruiken. Op basis van de wet geldt dat de kosten van inzetbaarheid in een periode van maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst moeten zijn gemaakt, wil verrekening mogelijk zijn. Een werkgever en werknemer kunnen hierover in onderling overleg echter andere afspraken over maken.

Wordt de transitievergoeding niet betaald?

Mocht de transitievergoeding bij het einde van het dienstverband niet worden voldaan, kan betaling via de rechter worden afgedwongen. De vordering moet dan wel binnen 3 maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst met een verzoekschrift zijn ingediend bij de kantonrechter. Als de termijn van 3 maanden is verstreken, is het niet meer mogelijk om de transitievergoeding te claimen. Houd deze termijn dus goed in de gaten.

Win advies in

De regels die te maken hebben met het bepalen van de transitievergoeding, met daarbij alle uitzonderingen en aanvullende regels, zijn niet eenvoudig. Om die reden is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen zodat bekeken kan worden waar u recht op heeft.