Pestgedrag: ik word gepest op het werk, wat kan ik doen?

Pesten is van alle tijden en vindt helaas overal plaats. Kinderen doen het op school maar ook op de werkvloer gebeurt dit nog regelmatig. Het wordt gedaan in verschillende lagen van de samenleving. Pesten geeft een negatief gevoel en belemmert je levensvreugde. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot ziekte. Het is daarom belangrijk om te weten wat u kunt doen als u gepest wordt op de werkvloer en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hieronder geven wij een aantal tips en inzichten die kunnen helpen bij het zoveel mogelijk oplossen van pestgedrag op de werkvloer.

Voorbeeld

Lisa is werkzaam bij een kledingwinkel. Haar directe collega maakte vervelende opmerkingen en probeerde haar buiten te sluiten. Lisa merkte dat ze met tegenzin naar haar werk ging en voelde zich hierdoor neerslachtig.

Wat is pesten op de werkvloer?

Pestgedrag op het werk kent verschillende vormen. Het gedrag van de pester kan bestaan uit het maken van vervelende opmerkingen, roddelen, uitlachen of het stelselmatig buitensluiten van een collega. Ook kan het pesten non-verbaal gebeuren, door bijvoorbeeld het geven van vervelende en afwijzende blikken. Daarnaast kan er, ondanks het thuiswerken, sprake zijn van pestgedrag op afstand.

Wat mag u van uw werkgever verwachten?

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer. Hij heeft een zorgplicht naar zijn werknemers. Als er sprake is van pestgedrag dan moet de werkgever dit oplossen en zorgen voor een veilig werkklimaat. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor het opstellen van beleid om pesten tegen te gaan. Dit is uitgewerkt in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De wet kent overigens geen specifieke bepaling waarin is opgenomen dat een werkgever pesten niet mag toestaan. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat goed werkgeverschap een werkgever ertoe dwingt pestgedrag aan te pakken als hij daarvan op de hoogte is. 

Wat kunt u tegen pesten op de werkvloer doen?

Als u zelf gepest wordt op het werk is het belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar. Spreek de persoon aan die u een vervelend gevoel geeft of het pestgedrag vertoont. Leidt dit niet tot een oplossing? Ga dan in gesprek met uw leidinggevende. Het is verstandig om dat gesprek goed voor te bereiden en precies te benoemen wie het pestgedrag vertoont en waaruit het pesten bestaat. Ons advies is dan ook dat u bijhoudt wanneer en hoe u gepest werd en aan de hand van een concrete omschrijving het gesprek aangaat met uw leidinggevende. Uw leidinggevende kan u beter helpen als hij/ zij een goed beeld heeft van de situatie. Daarnaast kunt u het pestbeleid van de organisatie opvragen. Met dit beleid kunt u een plan van aanpak met uw leidinggevende maken om het pesten tegen te gaan. In sommige situaties kan de werkgever een mediator inzetten, die bemiddelt tussen u en de pester.

Heeft u het gevoel dat uw leidinggevende niets voor u doet of is het juist uw leidinggevende die u probeert weg te pesten, dan kunt u het beste een vertrouwenspersoon inschakelen. U kunt ook een melding maken bij een lid van de ondernemingsraad of de klachtencommissie binnen de organisatie.

De bedrijfsarts kan u ook helpen

Is er geen klachtencommissie, ondernemingsraad of vertrouwenspersoon in de organisatie of levert bijstand van deze personen niets op, dan kunt u de bedrijfsarts inschakelen. Ook is het goed om een consult aan te vragen als uw functioneren onder het pestgedrag lijdt. In die gevallen doet u er goed aan om u ziek te melden. Met behulp van het advies van de bedrijfsarts kunt u het gesprek weer aangaan met de leidinggevende of de pester. Soms stelt een bedrijfsarts een time out of mediation voor. In geval van mediation wordt een derde onafhankelijke persoon ingeschakeld om met partijen in gesprek te gaan om zo het pestgedrag op te lossen. 

Wat als u in een gerechtelijke procedure terechtkomt?

Uw werkgever is wettelijk verplicht om signalen over het pestgedrag serieus te nemen. Gebeurt dat niet, dan handelt de werkgever niet volgens de normen van het goed werkgeverschap. Als uw werkgever tot een beëindiging van uw arbeidsovereenkomst wenst te komen, dan kan hem mogelijk een verwijt kan worden gemaakt.  Mocht een dergelijke kwestie leiden tot een gerechtelijke procedure, dan geldt vanuit een juridisch perspectief dat u het bewijs moet leveren, dat de werkgever uw signalen niet serieus genomen heeft. Het is dus belangrijk om notities te maken van hetgeen gebeurd is en hierover schriftelijk te communiceren met werkgever. Zo kunt u, indien het pestgedrag tot ontslag leidt, verwijtbaarheid aan de zijde van werkgever aantonen. Dit kan ervoor zorgen dat u onder omstandigheden recht hebt op een aanvullende vergoeding bovenop de transitievergoeding. Uiteraard geldt dat het belangrijk is dat u in de communicatie meewerkend en positief blijft.

Je zult maar gepest worden

Wij begrijpen dat dit enorm veel impact op uw leven en (werk)plezier kan hebben. U staat er echter niet alleen voor. Wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing voor deze vervelende situatie. Neem daarvoor contact met onze juristen. Zij kunnen u advies geven en mogelijke vervolgstappen met u bepalen.