Heb ik recht op een transitievergoeding als ik word ontslagen?

In dit artikel leest u in welke gevallen u recht heeft op een transitievergoeding als u wordt ontslagen. Daarnaast vindt u de uitzonderingen die hierbij gelden.

Voorbeeld

Door een reorganisatie dreigt u uw baan te verliezen. U wilt weten of u kunt rekenen op een vergoeding als u wordt ontslagen.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Een werknemer bouwt vanaf dag 1 transitievergoeding op. Dat betekent dat een werknemer die in de proeftijd wordt ontslagen ook recht heeft op een transitievergoeding. Ook als uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd, heeft u recht op een transitievergoeding. Zelfs als de arbeidsovereenkomst maar heel kort heeft geduurd. Doet u hetzelfde werk voor verschillende werkgevers, bijvoorbeeld via een uitzendbureau? Dan telt soms uw arbeidsverleden bij uw vorige werkgever ook mee.

Het ontslag moet daarnaast op initiatief van de werkgever gebeuren. Dat kan via het UWV of kantonrechter, of door de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden Is het betalen van een transitievergoeding dus niet wettelijk verplicht.

Meer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Situaties waarin u geen transitievergoeding krijgt

Een werkgever hoeft onder meer geen transitievergoeding te betalen als:

 • Sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer;

 • De werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werkte;

 • De AOW -gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd is bereikt;

 • De werkgever failliet is verklaard, in de schuldsanering is gekomen of er sprake is van surseance van betaling;

 • Er vanuit de cao recht is op een bijdrage aan het beperken van werkloosheid of redelijke financiële vergoeding. Of een combinatie daarvan;

 • De werkgever het contract wil verlengen, maar dit op verzoek van de werknemer niet gebeurt.

Adviestools Werk en Ontslag

stel leest slecht nieuws in een brief

Wilt u weten wat uw rechten als werknemer zijn of wat u tegen een dreigend ontslag kunt doen? Doorloop dan nu een van onze handige adviestools over werk en ontslag.

Bekijk al onze adviestools over werken
stel leest slecht nieuws in een brief

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

Bij de berekening van de transitievergoeding wordt rekening gehouden met de hoogte van het salaris en het aantal dienstjaren. De transitievergoeding wordt per dag berekend. De werknemer ontvangt 1/3e bruto maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Of een evenredig deel daarvan bij een niet-volledig gewerkt jaar. 

Uitzonderingen bij de transitievergoeding

In enkele situaties zijn andere regels rondom de transitievergoeding na ontslag van toepassing.

 1. Maximum transitievergoeding

  De wet bepaalt dat de transitievergoeding maximaal € 94.000,- bruto bedraagt (sinds 1 januari 2024). Een werknemer met een jaarsalaris van € 94.000,- of hoger, kan maximaal een jaarsalaris als transitievergoeding ontvangen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de hoogte van de maximale transitievergoeding jaarlijks aanpassen.

 2. Afwijkende afspraken in sociaal plan of cao

  In een cao of Sociaal Plan mag staan dat er geen transitievergoeding verschuldigd is bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.  Dit geldt als er een regeling is in de vorm van werkloosheidbeperking of financiële bijdrage. Of een combinatie daarvan.

Werkgever mag transitie- en inzetbaarheidskosten aftrekken van de vergoeding

Transitiekosten zijn kosten die een werkgever maakt om werkloosheid na einde van de arbeidsovereenkomst te voorkomen of verkorten. Bijvoorbeeld opleidingskosten of een outplacementtraject. Een periode van vrijstelling van werkzaamheden geldt soms ook als transitiekosten. 
Inzetbaarheidskosten maakt een werkgever tijdens het dienstverband om de inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijvoorbeeld een cursus managementvaardigheden terwijl dit voor de functie niet direct noodzakelijk is.
De werkgever mag gemaakte kosten niet in mindering brengen op de transitievergoeding als:

 • De werknemer de opgedane kennis en vaardigheden bij de huidige werkgever inzet;
 • De kosten gemaakt zijn om de eigen functie van de werknemer goed uit te voeren;
 • De werkgever de kosten heeft gemaakt in het kader van een re-integratietraject (tweede spoor).

Dit verandert niet als de werknemer de kennis ook bij een andere organisatie kan gebruiken. Voor verrekening moeten de inzetbaarheidskosten in maximaal 5 jaar voor het einde van de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Een werkgever en werknemer kunnen hierover in onderling overleg echter andere afspraken over maken.

Wordt de transitievergoeding niet betaald?

Wordt de transitievergoeding bij het einde van het dienstverband niet betaald? Dan kunt u betaling via de rechter afdwingen. U moet vordering binnen 3 maanden na eindigen van de arbeidsovereenkomst met een verzoekschrift  indienen bij de kantonrechter. Als de termijn van 3 maanden is verstreken, is het niet meer mogelijk om de transitievergoeding te claimen. Houd deze termijn dus goed in de gaten.

Win advies in over de transitievergoeding

De regels die te maken hebben met het bepalen van de transitievergoeding zijn niet eenvoudig. Zeker met alle uitzonderingen en aanvullende regels. Daarom is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Wij kunnen bekijken waar u recht op heeft.