Welke gegevens over mijn kind zijn bekend bij de school?

In dit artikel leest u welke rechten u als ouder heeft als het gaat om de gegevens die de school over uw kind bewaart.

Voorbeeld

U wilt weten wat de school over de voortgang van uw kind heeft geregistreerd. Welke gegevens mag de school registreren en wat als u het niet eens ben met die gegevens?

De school bewaart administratieve gegevens en gegevens die nodig zijn voor het geven van onderwijs

Alle gegevens die een school over een leerling bewaart worden opgenomen in het zogenaamde leerlingdossier. Het leerlingdossier bevat algemene gegevens voor de leerlingadministratie en specifieke informatie over de leerling. Dit zijn bijvoorbeeld de vorderingen en resultaten van de leerling. In alle gevallen geldt dat de persoonsgegevens relevant moeten zijn voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Gegevens die niet relevant zijn voor het onderwijs van de leerling mogen niet zonder uw toestemming worden verwerkt door de school of aan derden worden gegeven.

Inzagerecht, kopierecht en recht op correctie van onjuiste informatie

Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind heeft u inzagerecht, kopierecht en recht op correctie van onjuiste informatie. Als u het leerlingdossier van uw kind in wil zien, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij het schoolhoofd. De school heeft 1 maand de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Deze termijn mag worden verlengd met 2 maanden. Als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind heeft u inzagerecht, kopierecht en recht op correctie van onjuiste informatie. U mag het dossier dus inzien, een kopie ervan maken en verzoeken om onjuiste informatie te verbeteren.

Als de school niet meewerkt aan uw verzoek

Als de school weigert medewerking te verlenen, dan kunt u een klacht indienen bij de school of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het uiterste geval kun u zich tot de rechter wenden. Tegen het verwerken van persoonsgegevens kunt u in bepaalde gevallen ook bezwaar maken. Er moet dan sprake zijn van bijzondere persoonlijke omstandigheden die zwaarder wegen dan het belang van de school om die persoonsgegevens te gebruiken.