Door corona minder werk voor mijn personeel. Wat kan ik doen?

Corona heeft niet alleen invloed op de gezondheid van veel mensen, ook de economie wordt door het virus geraakt. Door de maatregelen van het kabinet rond het coronavirus moeten veel bedrijven anders werken. Andere (horeca) bedrijven kregen zelfs te maken met volledige sluiting. Dat heeft gevolgen voor de betrokken werknemers. In dit artikel leest u wat u kunt doen als uw bedrijf economisch geraakt wordt door het coronavirus.

Voorbeeld

Corona heeft veel gevolgen voor de Nederlandse economie. Uw café moest door de coronamaatregelen een periode sluiten. Daardoor had u tijdelijk veel minder werk voor uw personeel. Ondertussen liepen de loonkosten gewoon door.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) vervangt Werktijdverkorting

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling was niet geschikt voor dergelijke grote aantallen. Vanwege de grote impact die de uitbraak van het coronavirus heeft op Nederlandse ondernemers, heeft het kabinet in maart 2020 besloten om de regeling Werktijdverkorting in te trekken. Daarvoor in de plaats is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Eerder bekend als Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook als de werkgever vanwege andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus minder omzet heeft, moet hij gebruik maken van de NOW.(Update 25-02-2022: het kabinet stopt per 1 april 2022 met het coronasteunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Er komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Wat is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is in het leven geroepen als maatregel voor werkgevers die door corona veel minder werk voor hun personeel hebben. De NOW bevat een nieuwe regeling voor tegemoetkoming van loonkosten. Dit houdt in:

 • Werktijdverkorting aanvragen vanwege corona is niet meer mogelijk.

 • Heeft de werkgever al een toekenning voor werktijdverkorting vanwege corona gekregen? Dan blijft deze vergunning van kracht. Als de werkgever na afloop van de vergunning deze wil verlengen, dan moet hij gebruik maken van de nieuwe regeling.

 • Lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden omgezet naar een aanvraag voor de NOW.
  De NOW staat los van de uitvoering van de WW. Deze regeling heeft geen invloed op de WW-rechten van werknemers. De hoogte en duur van de opgebouwde WW-rechten blijven intact.

 • Het UWV voert de NOW uit. Werkgevers dienen de aanvraag in bij het UWV.

 • Het steunpakket voor banen loopt ook in het derde kwartaal van 2021. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de periode juli, augustus en september 2021. De zesde aanvraagperiode loopt van 5 juli tot en met 30 september 2021.

Voorwaarden voor tegemoetkoming in de loonkosten onder de NOW

 • De werkgever verwacht minimaal 20% omzetverlies door de coronacrisis. Het UWV bekijkt daarvoor de netto omzet in een periode van 3 maanden. Heeft de werkgever een tegemoetkoming heeft ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode? Dan moeten deze 3 maanden aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode.

 • Voor de berekening van de tegemoetkoming in de zesde aanvraagperiode gaat het UWV uit van de loonsom van februari 2021.

 • Maakt de werkgever onderdeel van een concern of groep? Dan is de netto omzet van het concern of de groep bepalend.

 • De hoogte van de vergoeding van loonkosten voor de werkgever is afhankelijk van de terugval in omzet. De werkgever krijgt maximaal 85% van het loon vergoed.

 • Als de werkgever een werknemer om bedrijfseconomische redenen wil ontslaan, dan heeft hij de plicht om dat te melden bij het UWV. Ook heeft de werkgever een inspanningsverplichting om de werknemer te begeleiden van werk naar werk.

 • De loonsom per werknemer is maximaal € 9.538. Dit betreft het SV-loon, dat is het loon waarover sociale premies worden afgedragen. Doorgaans wordt hierbij uitgegaan van het loon van januari 2020. Hier telt het loon van alle werknemers die in die maand in dienst waren.

 • Het UWV geeft een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV heeft aangegeven de eerste betaling na 3 á 4 weken te doen.

 • Het UWV stelt achteraf de werkelijke omzetdaling vast.

 • Als het bedrag van de tegemoetkoming in de loonkosten hoger is dan een nog nader te bepalen bedrag dan is een accountantsverklaring nodig. Als de werkgever een aanvraag indient voor een voorschot dan is een accountantsverklaring nog niet vereist.

 • De definitieve vergoeding kan nog gecorrigeerd worden als blijkt dat de loonsom lager is geworden.

 • De tegemoetkoming is er ook voor werkgevers die door het coronavirus hun bedrijf uit voorzorg hebben gesloten. Uiteraard moeten zij wel aan de voorwaarden voldoen.
  Werknemers houden recht op 100% doorbetaling van het loon. Ook als ze maar gedeeltelijk of helemaal niet meer werken.

Aanvraag indienen voor tegemoetkoming loonkosten

Werkgevers dienen de aanvraag voor de NOW in bij het digitale loket van het UWV. Het maakt niet direct uit wanneer u de aanvraag doet. De zesde aanvraagperiode loopt van 5 juli tot en met 30 september 2021.

Werknemers met een flexibel contract

De noodmaatregel is ook geldig voor oproepkrachten en flexkrachten waar de werkgever een loondoorbetalingsplicht voor heeft. Ook uitzendbureaus kunnen voor sommige uitzendkrachten een beroep doen op de regeling. Eindigt de overeenkomst van een uitzendkracht omdat de opdrachtgever die intrekt (uitzendbeding)? Dan is een tijdelijk contract bij het uitzendbureau voor de duur van de tegemoetkoming mogelijk.