Wat kan ik doen als ik door het coronavirus minder werk heb voor mijn personeel?

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft niet alleen invloed op de gezondheid van veel mensen, ook de economie wordt door het virus geraakt. Door de maatregelen van het kabinet rond het coronavirus zijn veel bedrijven gedwongen gesloten. Denk hierbij aan horeca en kappers. Dat heeft gevolgen voor de betrokken werknemers. In dit artikel leest u wat u kunt doen als uw bedrijf economisch geraakt wordt door een wereldwijd virus, zoals het coronavirus.

Voorbeeld

Het coronavirus heeft veel gevolgen voor de Nederlandse economie. Uw café moest door de coronamaatregelen sluiten. Daardoor heeft u tijdelijk veel minder werk voor uw personeel. Ondertussen lopen de loonkosten gewoon door. U wilt weten hoe u dit tekort aan werk financieel kunt opvangen.

Tekst herzien op 31 maart

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid vervangt Werktijdverkorting

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn er extreem veel aanvragen gedaan in de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling is niet geschikt voor dergelijke grote aantallen. Vanwege de grote impact die de uitbraak van het coronavirus heeft op Nederlandse ondernemers, heeft het kabinet op 17 maart besloten om de regeling Werktijdverkorting in te trekken. Daarvoor in de plaats komt de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Eerder bekend als Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Ook als de werkgever vanwege andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus minder omzet heeft, moet hij gebruik maken van de NOW. Op 31 maart hebben het kabinet en het UWV een uitwerking van deze regeling bekend gemaakt.

Wat is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid?

De nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is in het leven geroepen als maatregel voor werkgevers die door het coronavirus veel minder werk voor hun personeel hebben. De NOW bevat een nieuwe regeling voor tegemoetkoming van loonkosten. Dit houdt in:

 • Werktijdverkorting aanvragen vanwege het coronavirus is niet meer mogelijk.
 • Heeft de werkgever al een toekenning voor werktijdverkorting vanwege corona gekregen? Dan blijft deze vergunning van kracht. Als de werkgever na afloop van de vergunning deze wil verlengen, dan moet hij gebruik maken van de nieuwe regeling.
 • Lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden omgezet naar een aanvraag voor de NOW.
 • De NOW staat los van de uitvoering van de WW. Deze regeling heeft geen invloed op de WW-rechten van werknemers. De hoogte en duur van de opgebouwde WW-rechten blijven intact.
 • Het UWV voert de NOW uit. Werkgevers dienen de aanvraag vanaf 6 april in bij het UWV.
 • De NOW heeft terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.

Voorwaarden voor tegemoetkoming in de loonkosten onder de NOW

 • De werkgever mag tussen 18 maart en 31 mei geen werknemers ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. Dient de werkgever tijdens deze periode toch een ontslagaanvraag bij het UWV? Dan brengt het UWV de loonkosten van deze werknemer(s) in mindering op de tegemoetkoming. Hier komt een boete van 50% bovenop. Ook als het UWV de ontslagaanvraag uiteindelijk afwijst, worden deze loonkosten van de tegemoetkoming afgetrokken.
 • De werkgever verwacht minimaal 20% omzetverlies door (in dit voorbeeld) de coronacrisis. Het UWV bekijkt daarvoor de netto omzet in de periode van 3 maanden die start op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De netto omzet in deze periode wordt vergeleken met de netto omzet over 2019, gedeeld door 4.
 • Maakt de werkgever onderdeel van een concern of groep? Dan is de netto omzet van het concern of de groep bepalend.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden. De werkgever met een aanvraag doen voor 1 juni 2020. Voor deze datum is bekend of de noodmaatregel wordt verlengd.
 • De regeling is bedoeld voor omzetdalingen, zoals door corona, vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de vergoeding van loonkosten voor de werkgever is afhankelijk van de terugval in omzet. De werkgever krijgt maximaal 90% van het loon vergoed.

  Enkele voorbeelden:

  100% van de omzet valt weg vanwege het coronavirus
  De werkgever krijgt een tegemoetkoming van 90% van de loonsom.

  50% van de omzet valt weg vanwege het coronavirus
  De werkgever krijgt een tegemoetkoming van 45% van de loonsom.

  25% van de omzet valt weg vanwege het coronavirus
  De werkgever krijgt een tegemoetkoming van 22,5% van de loonsom.
 • De loonsom per werknemer is maximaal € 9.538. Dit betreft het SV-loon, dat is het loon waarover sociale premies worden afgedragen. Doorgaans wordt hierbij uitgegaan van het loon van januari 2020. Hier telt het loon van alle werknemers die in die maand in dienst waren.
 • Het UWV geeft een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming in de loonkosten. Het UWV heeft aangegeven de eerste betaling na 3 á 4 weken te doen.
 • Het UWV stelt achteraf de werkelijke omzetdaling vast.
 • Als het bedrag van de tegemoetkoming in de loonkosten hoger is dan een nog nader te bepalen bedrag dan is een accountantsverklaring nodig. Als de werkgever een aanvraag indient voor een voorschot dan is een accountantsverklaring nog niet vereist.
 • De definitieve vergoeding kan nog gecorrigeerd worden als blijkt dat de loonsom lager is geworden.
 • De tegemoetkoming is er ook voor werkgevers die door het coronavirus hun bedrijf uit voorzorg hebben gesloten. Uiteraard moeten zij wel aan de voorwaarden voldoen.
 • De regeling geldt ook voor startende ondernemers. Als voorwaarde geldt daarbij dat er voor 1 maart minimaal 1 maand omzet moet zijn gedraaid.
 • Werknemers houden recht op 100% doorbetaling van het loon. Ook als ze maar gedeeltelijk of helemaal niet meer werken.

Aanvraag indienen voor tegemoetkoming loonkosten

Werkgevers dienen de aanvraag voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor voor behoud van Werkgelegenheid in bij het UWV. Het UWV stelt het digitale loket voor het indienen van de aanvragen open per 6 april. Het maakt niet direct uit wanneer u de aanvraag doet. Omzetverlies, in deze situatie door corona, vanaf 1 maart komt in aanmerking voor de tegemoetkoming loonkosten.

Werknemers met een flexibel contract

De noodmaatregel is ook geldig voor oproepkrachten en flexkrachten waar de werkgever een loondoorbetalingsplicht voor heeft. Ook uitzendbureaus kunnen voor sommige uitzendkrachten een beroep doen op de regeling. Eindigt de overeenkomst van een uitzendkracht omdat de opdrachtgever die intrekt (uitzendbeding)? Dan is een tijdelijk contract bij het uitzendbureau voor de duur van de tegemoetkoming mogelijk.

Meer over het coronavirus

 

Juridische informatie over het coronavirus