(Update vanwege faillissement Atvangarde B.V.) Leaseklanten Car Driver Deals worden door autoleveranciers gesommeerd om leaseauto in te leveren

19-07-2021 - Meerdere autoverhuurders proberen momenteel auto’s terug te halen bij leaserijders die klant zijn van CDD. In de door Achmea Rechtsbijstand ontvangen meldingen ontvangen klanten eerst een brief van een advocatenkantoor. Hierin vordert de advocaat de klanten van CDD op om hun auto bij de autoverhuurder/eigenaar in te leveren. In dit artikel kunt u meer lezen over recente ontwikkelingen rondom problemen bij leasecontracten van de firma Car Driver Deals en wat u kunt doen als u zelf te maken heeft met problemen bij een dergelijk leasecontract.

Update 19-07-2021:

Atvangarde, het moederbedrijf van Car Driver Deals (waarover u hieronder meer kunt lezen) is failliet verklaard. Het faillissement is uitgesproken op 15 juli 2021. Onze advocaat heeft contact met de curator. Bent u getroffen door het faillissement? Dan helpen wij u graag bij het indienen van de vordering bij de curator. U kunt uw zaak hier indienen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in deze zaak. 

Leaseauto's geen eigendom van CDD

Car Driver Deals (verder: CDD) biedt leasecontracten voor auto’s aan tegen voorwaarden die zeer concurrerend zijn in de markt. Deze lage prijzen hangen samen met een beperkte keuze voor een merk/model auto en het feit dat de auto’s geen eigendom zijn van CDD. De aangeboden lease auto’s worden door CDD gehuurd bij diverse (kennelijk: tientallen) verhuurbedrijven.

De genoemde voorwaarden zijn reden voor veel mensen (en bedrijven) om met CDD in zee te gaan. Bijvoorbeeld met maandelijkse betalingen. Maar ook met contracten waarbij de volledige lease-som in één keer vooraf moet worden voldaan. Aan deze constructie kan dan weer een persoonlijke lening verbonden zijn, die tijdens de looptijd van het leasecontract moet worden afbetaald.

Wie is CDD?

De statutaire naam van CDD is Atvangarde BV. Dit bedrijf is, formeel en feitelijk, gevestigd in de zuidelijke gemeente Maasgouw te Limburg. Dit bedrijf doet zaken onder diverse handelsnamen, allen behorende bij Atvangarde BV, waaronder:

  • CDD
  • VindQ Mobility
  • CDD Zakelijk

CDD is niet aangesloten bij een brancheorganisatie als Keurmerk Private Lease of BOVAG. Ook niet bij een Geschillencommissie zodat enkel de gewone rechter (rechtbank Limburg) bevoegd is om geschillen te behandelen.

Wat is er aan de hand ?

Meerdere autoverhuurders proberen momenteel auto’s terug te halen bij leaserijders die klant zijn van CDD. In de door Achmea Rechtsbijstand ontvangen meldingen ontvangen klanten eerst een brief van een advocatenkantoor. Hierin vordert de advocaat de klanten van CDD op om hun auto bij de autoverhuurder/eigenaar in te leveren.

Als uitleg stelt de advocaat dat Atvangarde BV de afspraken met de autoverhuurders/-eigenaren niet goed is nagekomen. Reden voor deze autoverhuurders/-eigenaren om de auto’s terug te nemen. Wordt de auto niet tijdig ingeleverd, dan dreigt de advocaat deze auto aan te melden in het Vermist Auto Register. Ook geeft hij aan om namens de autoverhuurders/-eigenaren aangifte van verduistering te doen bij het Openbare Ministerie.

Wat is de reactie van CDD?

CDD is niet bereikbaar, maar zette wel een berichtje op haar site/socials. Hierin stelt zij dat een klein aantal van haar leveranciers heeft besloten om auto’s op te halen bij haar klanten. Volgens CDD zonder dat zij hierin vooraf is gekend en zonder dat hiervoor enige juridische grondslag zou bestaan. Zij stelt momenteel volop bezig te zijn met het regelen van een oplossing. Openheid van zaken rond de discussie met de leveranciers of enige toelichting over welke oplossing door gedupeerden mag worden verwacht, geeft CDD niet.

Ook wij ontvangen hulpvragen van klanten over deze materie

De hulpvragen van gedupeerden met een rechtsbijstandverzekering bij één van de Achmea-verzekeraars (Interpolis, Centraal Beheer, FBTO, Avéro-Achmea) of via één van de Achmea-kanalen (Inshared en Hema) stromen binnen. Achmea Rechtsbijstand werkt in dit geval samen met een door haar geselecteerd groter advocatenkantoor.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Uit de al ontvangen meldingen blijkt dat gedupeerden vaak met dezelfde vragen kampen. Deze geven wij hieronder weer. Samen met een in overleg met onze partner (het advocatenkantoor) opgesteld eerstelijnsadvies. Zodat u hiermee alvast uw voordeel kunt doen.

1. Moet ik mijn leaseauto afgeven, en wat als ik dat niet doe ?

Antwoord: Voor zover bekend is het recht op terugvordering door de autoverhuurders van door CDD uitgegeven auto’s vastgelegd in hun contract met CDD. Wil u niet het risico lopen dat er aanvullende kosten op u worden verhaald door de autoverhuurders, dan rest u enkel teruggave van de auto.

Teruggave dient overigens plaats te vinden binnen een redelijke termijn. Dus niet op stel en sprong.

2. Mag ik rechtstreeks met de verhuurder contracteren voor een vervangende auto?

Antwoord: Bijvoorbeeld omdat u uw auto niet kunt missen voor uw privé of werk. Dat kan, zij het dat de kosten hiervan voor uw eigen rekening komen. Of verhaal van deze kosten op CDD uiteindelijk mogelijk is, is onzeker. Dat geldt helemaal als CDD op enig moment failliet wordt verklaard.

3. Wat kan Achmea Rechtsbijstand en het advocatenkantoor waarmee zij samenwerkt voor u, als verzekerde, doen bij terugname van de auto?

Antwoord: Na het inleveren van de auto wordt de overeenkomst ontbonden en heeft u recht op terugbetaling van de al betaalde termijnen waarin de auto niet kan worden gebruikt. Wij helpen u bij het indienen van deze vordering bij CDD. Of, als CDD failliet wordt verklaard, bij de curator in dit faillissement.

4. Wat te doen als u wel al de leasekosten heeft betaald maar nog geen auto ontving?

Antwoord: In dat geval schiet Car Driver Deals, anders dan in de situatie waarin een eerder geleverde auto retour is gehaald, nog niet te kort in uw contact. Wij onderzoeken in dat geval of het nog nodig is om het contact op te zeggen. Hierbij bekijken we ook de mogelijkheden om betaalde kosten terug te vorderen.

5. Wat te doen als u nog geen leasekosten heeft betaald maar ook nog geen auto ontving?

Antwoord: Wij onderzoeken aan de hand van uw contract of opzegging kosteloos kan plaatsvinden. Zorgt opzegging volgens contract wél tot kosten, dan bekijken we of dit wel verstandig is. Misschien is het dan beter om of af te wachten of CDD de overeenkomst zelf opzegt of ontbindt. In dit laatste geval hoeft u niets te betalen. Ook loopt u dan, in geval van faillissement van CDD, niet het risico met vorderingen van een curator te worden geconfronteerd.

Komt CDD de overeenkomst van haar kant niet na, dan kan de overeenkomst op dat moment namens u worden ontbonden. Zonder risico van een schadeclaim in uw richting.

Bent u ook gedupeerd, meld dan online uw zaak

Dat kan via onze site: https://www.achmearechtsbijstand.nl/zaak-melden/