Recht op de WW-uitkering U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende eisen voldoen: U bent verzekerd voor werkloosheid.

Een uitkering uit de Werkloosheidswet. Hieronder vallen de werknemers die als gevolg van het verlies van werk geen of minder inkomen hebben. ...

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. Het UWV beslist over uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering (WW) of de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WGA, IVA). Het UWV ziet er ook op toe dat...

Premievrij pensioen bij arbeidsongeschiktheid U bouwt normaal gesproken pensioen op over inkomen als u bij een werkgever in dienst bent. Als u een uitkering (zoals WW of bijstand) ontvangt, bouwt u meestal ook geen pensioen op.

Verschillende routes van ontslag Een werkgever kan op verschillende manieren het dienstverband beëindigen. Afhankelijk van de reden van het ontslag, moet de werkgever toestemming vragen aan het UWV of de rechter.

Werkloosheidswet

Wat is ouderschapsverlof? Ouderschapsverlof is een bijzondere vorm van verlof uit de Wet Arbeid en Zorg . In de Wet Arbeid en Zorg staan onder andere wettelijke verlofregelingen die werknemers -vrouwen...

Loondoorbetaling bij ziekte De eerste 2 ziektejaren heeft u wettelijk recht op doorbetaling van uw loon. Niet het volledige loon, maar 70% van het laatst verdiende brutoloon. Als 70% van het loon lager...

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

De uitkering die het UWV betaalt aan werknemers wanneer hun werkgever failliet is verklaard. Deze uitkering is het loon van de werknemers. Het UWV betaalt de uitkering maximaal 3 maanden.

Het aantal weken (en in sommige situaties uren) dat is gewerkt in de jaren voorafgaand aan een uitkering.

  Het faillissement van uw werkgever Als een werkgever zijn rekeningen niet langer kan betalen en schulden heeft, kan een rechter het faillissement uitspreken. Vanaf dat moment mag de werkgever geen...