...dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er zijn verschillende vormen van een arbeidsovereenkomst. Voorbeelden daarvan zijn de arbeidsovereenkomst,...

U heeft bij het einde van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ontbinding via de kantonrechter Uw werkgever kan de kantonrechter verzoeken om...

...de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voort te zetten of om te zetten naar onbepaalde tijd eerst accepteren. Pas dan is sprake van een afspraak tot voortzetting van uw arbeidsovereenkomst. Het bewijs...

Toestemming die een werkgever nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen.

De periode die een werknemer nog in dienst blijft nadat de werkgever heeft meegedeeld dat de arbeidsovereenkomst eindigt.

Een werkgever moet vóór het verlopen van deze termijn laten weten of een tijdelijke arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd.

Een bepaling (of clausule)in de arbeidsovereenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken over hoe om wordt gegaan met gemaakte studiekosten. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat de werknemer (een...

Een collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgeversverenigingen namens de werkgevers en de vakbond namens de werknemers die lid zijn van de vakbond. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hoogte van...

Meestal wordt in een contract ook geregeld wat er moet gebeuren als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Voorbeelden van een contract zijn een arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst...

...ook recht heeft op een transitievergoeding. En ook als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd heeft de werknemer recht op een transitievergoeding, zelfs als de arbeidsovereenkomst maar heel kort heeft geduurd.

...wel of niet voortzetten van het contract door in de arbeidsovereenkomst al te voldoen aan de aanzegverplichting. Daarmee kan een vergoeding voorkomen worden. Bijvoorbeeld: "Deze arbeidsovereenkomst eindigt...

Ambtelijke aanstelling wordt arbeidsovereenkomst Op 1 januari 2020 veranderde door de Wnra de ambtelijke aanstelling in een arbeidsovereenkomst. Sinds dat moment is eenzijdig ontslag niet meer mogelijk.