Een uitkering uit de Werkloosheidswet. Hieronder vallen de werknemers die als gevolg van het verlies van werk geen of minder inkomen hebben. ...

Een voorziening die recht geeft op uitkeringen wanneer iemand met (vroeg)pensioen gaat. In veel gevallen geeft een pensioenregeling ook recht op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid.

...de WW-uitkering 75% of 70% van dit maximum dagloon. Heeft u naast uw WW-uitkering ook andere inkomsten? Dan worden deze inkomsten meestal verrekend met de WW-uitkering. Wanneer en hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

Het UWV beslist over uitkeringen, zoals de werkloosheidsuitkering (WW) of de arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WGA, IVA). Het UWV ziet er ook op toe dat uitkeringsgerechtigden hun verplichtingen nakomen,...

De uitkering die het UWV betaalt aan werknemers wanneer hun werkgever failliet is verklaard. Deze uitkering is het loon van de werknemers. Het UWV betaalt de uitkering maximaal 3 maanden.

Die regeling maakte het mogelijk voor werkgevers om hun werknemers tijdelijk minder uren te laten werken. Voor de tijd dat zij niet werkten, kregen zij dan een WW-uitkering. De situatie rondom corona...

...de opdrachtgever (om welke reden dan ook) de opdracht stopzet. Het dienstverband eindigt dus ook automatisch. Een uitzendkracht die in deze fase geen werk meer heeft door corona kan een WW-uitkering aanvragen.

...verlengde werkloosheidsuitkering aanvragen. Om een indruk te krijgen van de periode waarover u een WW-uitkering kunt aanvragen, bekijkt u Duur WW-uitkering op de website van het UWV. Een WW-uitkering...

.... Mogelijke gevolgen hoogte WW-uitkering Als de werknemer een WW-uitkering moet aanvragen, kan het later uitbetalen van het vakantiegeld ook gevolgen hebben voor de hoogte van het dagloon. De hoogte van...

Gedeeltelijk herstel zit er niet in. Weer wordt een uitkering aangevraagd. Het UWV kent de regel dat bij nieuwe uitval door dezelfde oorzaak binnen 5 jaar dezelfde WAO-uitkering geldt. Wel wordt de uitkering...

...premievrij pensioen op te bouwen nadat er sprake is van afkeuring door arbeidsongeschiktheid. U ontvangt dan een WIA-uitkering (of als het wat langer geleden is een WAO-uitkering) maar bouwt toch nog (geheel...

Om een indruk te krijgen van de periode waarover u een WW-uitkering kunt aanvragen, bekijkt u Duur WW-uitkering op de website van het UWV. Een WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van...