...verplichtingen ze over en weer gebonden zijn. Meestal wordt in een contract ook geregeld wat er moet gebeuren als een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Voorbeelden van een contract...

...sluiten van de overeenkomst niet te voorzien. Uitgangspunt is: afspraak is afspraak Beloofde uw werkgever u voor invoering van de coronamaatregelen een vast arbeidscontract? Of verlenging van uw tijdelijke contract?

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

Bij een contract van 6 maanden of langer moet de werkgever, uiterlijk 1 maand voor het aflopen van het contract, de werknemer vertellen of de werkgever het contract wil verlengen en zo ja, tegen welke voorwaarden.

Een beëindigingsovereenkomst is een document met de voorwaarden waaronder het contract wordt beëindigd. Bijvoorbeeld een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum. Het gaat om beëindiging...

...aanzegverplichting De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om hun werknemers met een tijdelijk contract van minimaal 6 maanden op tijd te informeren over het wel of niet verlengen van het contract.

U en uw werkgever hebben dus niet een vast aantal uren afgesproken. Of u een oproepovereenkomst heeft, staat meestal in uw arbeidsovereenkomst. U heeft bijvoorbeeld een 0-uren contract of een min-max contract.

Een vaststellingsovereenkomst is een document met de voorwaarden waaronder het contract wordt beëindigd. Bijvoorbeeld een eventuele ontslagvergoeding en de einddatum. Het gaat om beëindiging met...

Volgens de wet is er sprake van een oproepovereenkomst als de arbeidsomvang niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdseenheid. Een nulurencontract en een min-maxcontract vallen onder deze definitie.

...te komen, hangt af van het soort contract dat u allebei ondertekent: Proeftijd bij een contract voor onbepaalde tijd Proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd Proeftijd bij een contract...

Een overeenkomst is een afspraak tussen 2 of meer partijen over wat ze voor elkaar willen doen. We spreken ook wel van een contract. Denk bijvoorbeeld aan een koopovereenkomst, of een abonnement. Maar ook...

Ontbinding van een contract is dus iets anders dan een opzegging. Ontbinden van het abonnement kan alleen als er sprake is van het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst door uw contractspartij.